Privacy policy

Welkom op de website van Sonante Silvolde

     secr. M. Kooistra-Drewes

Akenloodsweg 34

7081 EG Gendringen


Chr. Gem. Zangver. ‘Sonante’tel. 0315-630490


Silvolde.email: info@sonantesilvolde.nlPrivacy policy    


Chr. Gem. Zangver. ‘Sonante’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante  informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Chr. Gem. Zangver. ‘Sonante’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de

Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


-Uw persoonsgegevens/foto’s verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen zijn beschreven in dit Privacy policy;


-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;


-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;


-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Chr. Gem. Zangver. ‘Sonante’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons op wilt nemen kan dit via contactgegevens bovenaan dit document. 


Copyright © All Rights Reserved.